La Junta Consultiva atorga classificacions empresarials a Office Workshop

 

L'empresa acredita així la seva capacitat per ser adjudicatària en contractes de serveis definits segons les classificacions obtingudes.

Barcelona, abril de 2011 - La Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ha classificat Office Workshop, com a empresa de serveis, en els següents epígrafs:

  • L-1-C (Serveis auxiliars per treballs administratius d'arxius i similars)
  • L-3-A (Enquestes, presa de dades i serveis anàlegs)
  • M-5-C (Serveis de biblioteca, arxius i museus)
  • V-1-C (Captura d'informació per mitjans electrònics i telemàtics)
  • V-2-C (Serveis de desenvolupament i manteniment de programes d'ordinador)

La Llei de Contractes del Sector Públic (LCSP) és una llei que regula l'adjudicació de contractes dins l'àmbit de les administracions públiques, és a dir els contractes d'obres, concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i de col·laboració entre el sector públic i el sector privat que subscriguin els ens, organismes i entitats pertanyents al sector públic.

D'acord amb l'article 54.1 d'aquesta llei, la classificació empresarial és un requisit de capacitat que han d'acreditar les empreses en els procediments d'adjudicació de determinats contractes administratius típics.

La Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya emet informes jurídics, exclusivament en matèria de contractació pública, a sol·licitud de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, de la resta d'administracions públiques catalanes i les organitzacions empresarials representatives dels sectors afectats per la contractació administrativa.

Imagen de noticia