Protecció de dades

Office Workshop, en compliment amb la “Ley Orgánica 15/1999”, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal i informa a l’USUARI, que les dades facilitades per aquest com a conseqüència de la consulta, sol·licitud o subscripció de servei/s oferts per aquest, queden incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal sota la responsabilitat de l’empresa a la que se li faciliten les dades, la finalitat de la qual és la de procedir a la provisió de servei o manteniment de la relació contractual, en el seu cas, així com la prestació d’informació, administració, gestió, ampliació i millora dels serveis.

Aquests fitxers s’utilitzaran respectant les disposicions contemplades per la “Ley Orgánica 15/1999”, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i qualsevol altra normativa que la complementi, modifiqui o substitueixi.

Qualsevol altra utilizació de les dades de caràcter personal continguts en els fitxers mencionats anteriorment, requerirà informar expressa i prèviament a l’USUARI, qui en tot moment té reconegut i pot exercitar els drets d’accés, cancelació, rectificació i oposició mitjançant comunicació escrita dirigint-se a les següents adreces, segons les dades que hagin estat aportades a una o altra empresa.